اشتغال در بخش تولید

رئیس "اتحادیه تعاونی‌های تولید" می‌گوید بخش تولید نه تنها در یک سال گذشته اشتغالی ایجاد نکرده بلکه ظرفیت بخش‌های...