اصلاحات اقتصادی چین

چین همچنان بیشترین سهم را در اقتصاد جهانی دارد و می‌خواهد قوانین سرمایه‌گذاری خارجی را تسهیل کند.پس از ۲۶...