اطفه منصوری

اعتراض‌ها به دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان