اظلاعات سپاه فارس

سازمان اطلاعات سپاه استان فارس اعلام کرده که ۱۵۰ نفر را با اتهام «انتشار شایعات مرتبط با ویروس کرونا»...