اعتراضات در عربستان

جیب‌خالی کاتالیزور خشم عمومی در سرتاسر جهان طی هفته‌های اخیر بوده است