اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶

سعید رضوی‌فقیه، جواد سلیمانی - خیابان تنها مکان هندسی موجود برای بروز حرکت جمعی اقشاری است که از نظر...