اعتراضات معلمان

معلمان در اعتراض به وضع معیشتی خود، بودجه سال آینده وزارت آموزش و پرورش و خدمات ضعیف بیمه طلایی،...