اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه

کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه برای هشتمین روز پیاپی تجمع و اعتصاب کردند. به گزارش سندیکای کارگران...

کارگران نیشکر هفت‌تپه از صبح دوشنبه ۱۴ آبان مقابل دفتر مدیریت این مجتمع صنعتی دست به تجمع زدند. منابع...