اعتراضات دانشجويی

سومین روز اعتراض کارکنان بیمارستان خمینی کرج، اقدام به خودسوزی یک شهروند در قم، تجمع دانشجویان در تهران و...

برای نزدیک به نیمی از دانشجویان بازداشت شده در جریان اعتراض‌های اخیر پرونده قضایی تشکیل شده است، اتهام هم...