اعتراض افغانستان به ثبت مثنوی مولوی

رییس جمهوری افغانستان و وزیر خارجه ترکیه با هم درباره گسترش روابط آنکارا و کابل دیدار و گفت‌و‌گو...

حسین نوش‌آذر - رقابت بین کشورهای خاورمیانه بر سر ثبت آثار فرهنگی به یک نزاع ناسیونالیستی تبدیل شده. مثنوی...