اعتراض به مسکن مهر

تعداد اشخاصی که از طرح مسکن مهر انصراف می‌دهند افزایش می‌یابد. دولت طرح «مسکن اجتماعی» را جایگزین طرح شکست‌خورده...

تجمع‌کنندگان در برابر بنیاد شهید استان یزد، نسبت به کیفیت مسکن‌های مهر ساخته‌شده از سوی این بنیاد و همچنین...