اعتراض بیش از هزار مهندس مشاور به تعویق مطالبات

این مجموعه دربرگیرنده خبرهای اعتراضاتی است که روز ۱۵ اسفند صورت گرفته‌ یا در این روز خبرهای آنها منتشر...