اعتراض دانشجویان دانشگاه بهشتی به پولی شدن دانشگاه‌هااعتراض دانشجویان دانشگاه بهشتی به پولی شدن دانشگاه‌ها

سپرده‌گذاران آرمان وحدت در دزفول و تهران تجمع کردند. کشاورزان نقده در کارخانه قند را بستند. کارگران شرکت...