اعتراض دانشجویان نفت به عدم استخدام در وزارت نفت

این مجموعه دربرگیرنده اخبار اعتراضاتی است که روز جمعه ۲۰ بهمن صورت گرفته یا در این روز منتشر شده...