اعتراض مردم روستای تموشل به انباشت زباله شهرها در این روستا

قرارگاه خاتم سپاه پاسداران اجرای پروژه احداث خط لوله را به عهده دارد. ساکنان دهستان واقع در جنوب استان...