اعتراض مردم کازرون

پس از اعتراض در نماز جمعه #اصفهان، این بار اعتراض در مراسم عبادی حکومتی در #کازرون. شعار معترضان: دشمن...

مردم مریوان و سقز نیز به اعتصاب شهرهای مرزی کردستان پیوستند. اعتراضات مردم کازرون به خشونت کشیده شد و...