اعتراض کشاورزان شرق اصفهان

نماینده اصفهان می‌گوید: کشاورزان می‌ببینند که جلوی چشم‌شان آب به جای دیگری می‌رود. صنایع نباید از آب شیرین استفاده...

اعتراض کشاورزان شرق اصفهان ادامه دارد. بیکاران در آبادان، سپرده‌گذاران موسسه نهال نشان البرز و دانشجویان دوره تکمیلی دانشگاه...

محسن مهرعلیزاده استاندار اصفهان از #بیکاری حداقل ۲۵ هزار تن در شرق این استان به دلیل «خشک شدن زاینده‌...

این مجموعه دربرگیرنده خبرهای اعتراضاتی است که روز ۲۰ اسفند صورت گرفته‌ یا در این روز خبرهای آنها منتشر...