اعتراض بازار

نیشکر هفت‌تپه بار دیگر شاهد اعتصاب بود، رانندگان کامیون نیز وارد چهارمین هفته اعتصاب شدند. بازنشستگان فرنخ و نازنخ...

این مجموعه دربرگیرنده خبرهای اعتراضاتی است که سه‌شنبه پنجم تیر صورت گرفته‌ یا در این روز خبرهای آنها منتشر...