اعتصاب بازار

بازار آهن‌فروشان تهران در خیابان

علی ناهید – گران شدن ارز چه تأثیری بر زندگی روزمره مردم در ایران امروز دارد؟ به این...