اعتصاب در مجتمع نیشکر هفت تپه

به گزارش «سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه»، بیش از هزار کارگر با مطالباتی همچون «امنیت شغلی، بازگشت به کار همکاران...