اعتصاب رانندگان کامیون و کامیون‌داران

همزمان با تهدید رانندگان توسط رئیس قوه قضائیه و درخواست کانون انجمن‌های صنفی رانندگان برای پایان دادن به اعتصاب،...

این مجموعه دربرگیرنده خبرهای اعتراضاتی است که یک‌شنبه ششم خرداد ۱۳۹۷ صورت گرفته‌ یا در این روز خبرهای آنها...

در شیراز و فیروزکوه صف‌های طولانی مقابل پمپ‌بنزین‌ها تشکیل شده. تهران هم با کمبود گازوئیل مواجه شده است.