اعتصاب زندانيان سياسی

با انتقال رسول بداغی و

۱۰ زندانی سیاسی که به

۱۰ تن از بازداشت‌شدگان تظاهرات ۲۵ بهمن‌ماه، در اعتراض به وضعيت خود در زندان اوين دست به اعتصاب غذا...