اعتصاب غذای کارگران

اعتراض این کارگران به اعتراض به دستمزدهای پایین، عدم پرداخت پاداش بهره‌وری و شرایط ناعادلانه شغلی است.

کارگران پیش از این بارها مقابل استانداری و اداره کار شهر تجمع کرده بودند اما هر بار این دو...