اعتصاب غذا زندانيان سياسی

 اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع