اعتصاب پاساژ علاءالدین

علاوه بر بازار کویتی‌ها، مغازه‌داران پاساژ علاءالدین هم به اعتصاب‌کنندگان پیوستند. بازاریان به آشفتگی اقتصادی معترض‌اند.