اعتصاب پزشکان

رئیس بهداشت و درمان گچساران پزشکان اعتصابی را «جدیدالورود» خوانده و افزوده است این‌ پزشکان در مقایسه با پزشکان...

این مجموعه دربرگیرنده اخبار اعتراضاتی است که روز ۲۴ بهمن صورت گرفته یا در این روز منتشر شده و...