اعتصاب کارکنان شرکت کیسون در پروژه راه آهن بافق به زرین شهر

این مجموعه دربرگیرنده خبرهای اعتراضاتی است که روز ۹ اسفند صورت گرفته‌ یا در این روز خبرهای آنها...