اعتصاب کارگران شرکت پایاب کوثر و تعویق دستمزد کارگران پایاگستر

این مجموعه دربرگیرنده خبرهای اعتراضاتی است که روز ۹ اسفند صورت گرفته‌ یا در این روز خبرهای آنها...