اعتصاب کارگران صنعت نفت و گاز در جنوب ایران

این مجموعه دربرگیرنده خبرهای اعتراضاتی است که روز ۱۵ اسفند صورت گرفته‌ یا در این روز خبرهای آنها منتشر...