اعتصاب کارگران فاز چهارده پارس جنوبی

این مجموعه دربرگیرنده اخبار اعتراضاتی است که روز یکشنبه۲۲ بهمن صورت گرفته یا در این روز منتشر شده و...