اعتصاب کارگران پتروشیمی عسلویه

این مجموعه دربرگیرنده اخبار اعتراضاتی است که روز ۳۰ بهمن صورت گرفته یا در این روز منتشر شده و...