اعدام در برابر دیدگان مردم

با حمله آشنایان یک نفر محکوم به اعدام در شهر ساحلی محمودآباد استان مازندران، مراسم اعدام او در برابر...