اعدام در کشورهای همسایه ایران

ایران در رده نخست کشورهایی است که همچنان به صدور احکام اعدام ادامه می‌دهد درحالیکه بسیاری از کشورهای مسلمان و...