اعدام غلامرضا خسروی

فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر اعدام غلامرضا خسروی سوادجانی در زندان رجايی‌شهر را محکوم کرد و مغایر با قوانين...