اغواگری هکرهای ایرانی

این کاربران جعلی و هکرهای ایرانی اغلب اهداف و طعمه‌هایش را از میان تکنیسین‌ها و مهندسان شرکت‌های نفت، گاز،...