افزایش دمای خلیج فارس

دمای آب خلیج فارس در ۱۷ سال گذشته دو درجه و شوری آن نسبت به ۲۰ سال گذشته...

فعالیت بیش از نیمی از دستگاه‌‌های آب شیرین کن جهان در منطقه خلیج فارس، باعث افزایش دما و شوری...