افسانه نجم‌آبادی

زهره عزیزآبادی - جستار پیش رو ترجمه و تلخیص سه مقالۀ افسانه نجم‌آبادی پیرامون فمینیسم در ایران است.

آرمین امید - این نوشته کتاب «خودهای وانمودگر: تغییرجنسیت‌خواهی و میل همجنس‌خواهانه در ایران معاصر» از افسانه نجم...

کتاب «زنان سیبیلو و مردان بی‌ریش» (نگرانی‌های جنسیتی در مدرنیته ایرانی) نوشته افسانه نجم‌آبادی (به ترجمه آتنا کامل و...