افطاری های تجملی

در حالی‌که دولت در سال‌های گذشته افطاری‌های پرتجمل برگزار می‌کرد، اکنون یک نماینده مجلس بازیگران سینما را متهم به...