افغانستان، تانکرهای سوخت، سوخت رسانی

 در پی چهار دور تظاهرات بر علیه حکومت ایران در کابل، شهر هرات طی روزهای شنبه و...

اتاق تجارت و صنايع افغانستان به حکومت ايران هشدار داد در صورتی که تا يک هفته ديگر به توقف...

تمامی حقوق برای رادیو زمانه محفوظ است. ۲۰۰۶-۲۰۲۰