افغانستانی های ساکن ايران

علی اقبالی، مدیرکل اتباع خارجی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی ایران از افزایش جریمه مالی به‌کارگیری «اتباع خارجی»...