افغان‌ ها در ايران

«قاچاق‌برها» پناهجویان افغان‌ را سوار بر خودرویی می‌کنند که به جای پنج نفر گاهی تا ۱۷ پناهجو در آن...