افغان های غیرمجاز در ایران

یک پژو سواری حامل ۱۴ پناهجوی افغان بوده که در جاده رستم آباد - بم تصادف کرده و ۹...