اقتصاد جنگ

ایران فرصت بازار عراق پس از جنگ را از دست ندهد. این توصیه کارشناسان اقتصادی و سیاسی نزدیک به...

فیلیپ لو بیون، پژوهش‌گر جنگ و مناقشات می‌گوید جنگ‌ها منحصرا به خاطر ایدئولوژی، سیاست، مذهب و مسائل قومی رخ...