اقتصاد مردمحور

نگین بهکام - تصویری که اقتصاد نئوکلاسیک از انسان ارائه می‌دهد، همان انسان هومو اکونومیکوس است؛ انسانی که تصمیم‌هایش...