اقتصاد مصر

خبرگزاری رویترز گزارش داد عربستان

ارتش مصر قلمرویی پنهان در عرصه اقتصاد دارد. ژنرال‌ها تقریبا بر همه چیز اعم از تولید اسلحه، لوازم...