اقتصاد پویا

نماينده مردم اروميه خواستار کمک همه مردم ایران به حل مشکل خشک شدن دریاچه ارومیه شد. او معتقد است...