الزبدانی

با میانجیگری ایران و قطر نخستین طرح بزرگ تفکیک جمعیتی در سوریه به اجرا درمی‌آید. در نخستین گام ۱۶...