المنار

سید حسن نصرالله گفت که «موج جدیدی از پروژه جنگ علیه سوریه» در حلب آغاز شده و تأکید کرد...