الهه دهنوی

الهه دهنوی - فرشته مولوی در رمان «تاریک‌خانه‌ آدم» با تم آشنای پسرکشی که در ادبیات فارسی سابقه درازی...