الوفاق

دستگاه قضائی بحرین جمعیت الوافق، اصلی‌ترین گروه مخالفان شیعه در این کشور را منحل اعلام کرد.